محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی اثر شاهچراغی

محاط درون محیط pdf محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و   شـهرسازی ... محاط در محیط pdf mimplus.ir

کتاب “محاط درون محیط” توسط دکتر آزاده شاهچراغی عضو هیـات علمـی واحد علوم و تحقیقات و با همکاری اساتید پیشکسوت معماری و شـهرسازی ، محاط در محیط pdf درون زمـینـه کاربرد روان‌شناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی، بـه چاپ رسید.به گزارش علمنا، آزاده شاهچراغی استادیـار گروه معماری دانشکده هنر و معماری این واحد دانشگاهی، با اشاره بـه تلاش هشت ساله نویسندگان این کتاب، به منظور تهیـه و تدوین آن، گفت: محاط در محیط pdf کتاب محاط درون محیط به منظور نخستین بار یـافته‌های علم روان شناسیِ محیطی را بـه عنوان یکی از پارادایم‌های پسامدرن آفریننده نظریـه درون معماری و شـهرسازی بـه صورت جامع بررسی کرده است.وی ادامـه داد: این کتاب مبتنی بر دانش جهانی و منطبق با شرایط بومـی و لایـه‌های فرهنگی درون ایران تشریح شده و پیشنـهادهای چندگانـه‌ای به منظور کاربردی شدن این یـافته‌ها درون طراحی محیط زندگی توسط طراحان آن ارائه شده است.شاهچراغی بـه کمتر از یک قرن مطالعه بر روی دانش روان شناسی محیطی و تأثیرات متقابل انسان و محیط اشاره کرد و افزود: درون کتاب “محاط درون محیط” ضمن آنکه یـافته‌های روان شناسی محیطی درون دو شاخه علوم رفتاری و علوم ادراک و شناخت معرفی مـی‌شود، پیشنـهاداتی به منظور بکارگیری این یـافته‌ها درون طراحی محیط زندگی ارائه شده است.وی تصریح کرد: مباحثی مانند طراحی متابولیسمـی، گرافیک محیطی، طراحی اجتماع‌پذیری و اجتماع گریزی، طراحی انعطاف‌پذیری، طراحی قابلیت محور، طراحی پایـه ادراکی، طراحی رفتارگرا ، معماری چند حسی و طراحی همساز با ادراک بخشی از مطالب مورد بررسی درون این کتاب است.شاهچراغی ادامـه داد: از دیگر پیشنـهادات مطرح شده درون این کتاب بـه طراحان و برنامـه ریزان محیط، معماران و شـهرسازان، مـی توان بـه برنامـه ریزی کل نگر- طراحی جزء نگر ، طراحی مبهم یـا فریبنده ، طراحی یـادآور ،خلق دشوارزیبایی و در نـهایت، آفرینش مکان اشاره کرد.عضو هیـات علمـی واحد علوم و تحقیقات خاطر نشان کرد: این کتاب ضمن معرفی” هنرِ طراحی  علمـی” ، راهکارهایی برپایـه پیوند پژوهش و طراحی درون این حوزه پیشنـهاد کرده است.

محاط درون محیط pdf محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و   شـهرسازی ... محاط در محیط pdf mimplus.ir

   آزاده شاهچراغی مؤلف کتابوی کتاب “محاط درون محیط” را دومـین اثر تالیفی هریک از نویسندگان آن دانست و افزود: این کتاب درون ۵۷۲ صفحه بـه صورت رنگی توسط انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران منتشر شده و ویرایش ادبی آن برعهده گیتی سبزواری بوده است.شاهچراغی با اشاره بـه همکاری دکترعلیرضا بندرآباد، شـهرساز و معمار و استادیـار گروه شـهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامـی واحد تهران مرکزی درون این پروژه، تصریح کرد: درون تالیف این کتاب دکتر حمـید ماجدی، رییس دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات، دکتر ایرج اعتصام، عضو هیـات علمـی واحد علوم و تحقیقات و استاد معماری و شـهرسازی دانشگاه تهران، دکتر علیرضا عینی فر، استاد دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران و دکتر علی عسگری، دانشیـار دانشگاه یورک کانادا نقش موثری داشته‌اند.

فهرست مطالب

یـادداشت ها بر کتاب بـه ترتیب الفبایییـادداشتی بـه قلم دکتر ایرج اعتصام/ 8یـادداشتی بـه قلم دکتر علی عسگری/ 9یـادداشتی بـه قلم دکتر علیرضا عینی فر/ 10یـادداشتی بـه قلم دکتر حمـید ماجدی/ 11پیشگفتار نویسندگان/ 12 بخش اول: روان  و محیط/ 15ما و محیط/ 16 فصل اول: مبانی نظری روان شناسی محیطی/ 18دانش روان شناسی محیط/ 19   تاریخچه پیدایش روان شناسی محیطی/ 21    توجه بـه روان شناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی/ 23    محیط/ 26    انسان/ 30    رابطه انسان و محیط: ده نظریـه پایـه / 32    الف- نگرش متمرکز بر انسان/32    یـادگیری انسان از محیط اجتماعی :نظریـه ی یـادگیری اجتماعی/ 32    محیط پاسخده بـه نیـازانسان: هرم نیـازهای انسان/33    کنترل انسان بر محیط :نظریـه های کنترل/ 34    سازگاری انسان با محیط: نظریـه ی سطح سازگاری / 35    ب-نگرش متمرکز بر محیط/ 37    نظریـه های حفاظت از محیط زیست/ 37    ج- نگرش تعاملی انسان و محیط/ 40    تعامل انسان و محیط: نظریـه ی تعامل/ 40    مجموعه انسان و محیط:  نظریـه ی تبادل/ 40    رشد همزمان انسان و محیط: نظریـه ی ارگانیزمـی/41    همساختی محیط و رفتار انسان:  نظریـه ی قرارگاه رفتاری/ 41     این همانی انسان و محیط : نظریـه های ادراکی – فلسفی/ 42    شاخه های تخصصی دانش روان شناسی محیط/47 فصل دوم :علوم رفتار محیطی/ 52رفتار/ 53    رفتار فیزیولوژیک/54    رفتار اجتماعی/ 56    علم پروکسمـیک و مفاهیم رفتار اجتماعی /56     ازدحام/ 57     پیـامدهای ازدحام: سیـاه چال رفتاری/ 59    طراحی روان شناسانـه (1): طراحی متابولیسمـی/ 62    قلمرو/ 66     انواع قلمرو/ 67    عوامل شکل دهنده بـه قلمرو/70     رفتار قلمروپایی/70     طراحی روانشناسانـه(2): گرافیک محیطی/72     فضای شخصی/74      انواع فاصله اجتماعی درون انسان/75      عوامل مؤثر برفضای شخصی/77     طراحی روان شناسانـه(3): طراحی اجتماع پذیری و اجتماع گریزی/80     خلوت/85     مفهوم خلوت/85     روش های تأمـین خلوت/87      فواید تأمـین خلوت/89     طراحی روان شناسانـه(4):طراحی انعطاف پذیری/90     رفتار محیطی/92     محیط رفتاری/93     روان شناسی اکولوژیک(بوم شناختی) /94     قرارگاه رفتاری/94      ویژگی های قرارگاه رفتاری/96     قدرت قرارگاه رفتاری/100      سینومرف وعوامل شکل دهنده آن/101      نقد نظریـه قرار گاه رفتاری/104     دونظریـه منتج از قرارگاه رفتاری/105    نظریـه قابلیت محیط/105     ویژگی های قابلیت محیط/107     طراحی روان شناسانـه (5):طراحی قابلیت محور/112     نظریـه کیفیت دعوت کنندگی محیط/116     طراحی روان شناسانـه(6) : طراحی رفتارگرا/118     فصل سوم :علوم ادراک و شناخت محیطی/124   الف: ادراک وشناخت درون حکمت/125     ب: ادراک و شناخت درون علم/128     نظریـه های ادراک و شناخت/130      1-الگوی عدسی برانسویک/130     2-نظریـه گشتالت ادراک/131     3-نظریـه کنش متقابل  ادراک/135     4-نظریـه اکولوژیک ادراک/136      طراحی روان شناسانـه(7):  طراحی پایـه ادراکی/139       احساس محیط /142     علم سایکو فیزیک/143     احساس/143     حواس انسان/144     بینایی/145       بینایی بر اساس حرکات ساکادی/146     شنوایی/149      حواس تنی/150     حس لامسه/151      حس فشار/154     حس تماس/154      حس لرزش/155     حس حرارتی/155     حس درد/156     حواس وضعی- عضلانی/157      حس جا ومکان/157      حس حرکت/157     حس تعادل/187      حس نیرو/158      حس شیمـیایی/158     بویـایی/158      حس چشایی/159      احساس عمومـی/161     حس جهت یـابی/161     همبستگی حواس انسان/163      همبستگی حواس و ادراک انسان/163      طراحی روان شناسانـه(8): معماری چند حسی/166    ادراک محیط/176     تعریف ادراک/176     ادراک شکل/179     روش های ادراک/179     تئوری نسبیت درون ادراک/179     عوامل اجتماعی مؤثر بر ادراک/181     تفاوت های ادراکی/183     تفاوت های ادراکی درون سنین کودکی/183     ادراک فضای پروژکتیو- فضای اقلیدسی درون کودکان/186     تفاوت های ادراکی درون سنین سالمندی/188     طراحی روان شناسانـه(9): طراحی همساز با ادراک/189     تفاوت های ادراکی زنان ومردان/190     تفاوت های مغز زنان و مردان/190     تفاوت های زنان و مردان درون احساس محیطی/191     تفاوت ها درون بینایی/191     تفاوت ها درون شنوایی/192     تفاوت ها درون چشایی و بویـایی/192     تفاوت ها درون لامسه/193     تفاوت های زنان و مردان درون ادراک محیط/194     ادراک سه بعدی،تجسم فضایی/195      طراحی روان شناسانـه (10):برنامـه ریزی کل نگر، طراحی جزء نگر/197    خطای ادراکی،اختلالات ادراکی/199     پدیده های منجر بـه خطا/203      طراحی روان شناسانـه(11): طراحی مبهم یـا فریبنده/204     شناخت محیط/208      طراحی روان شناسانـه(12): طراحی یـادآور/210       مدل ادراک وشناخت محیط/215     فصل چهارم: زیبایی شناسی محیطی و حس مکان/218      زیبایی درون گذر زمان/220     فلسفه هنر  و ادراک زیبایی/223     زیبایی شناسی محیطی/225     زیبایی شناسی شکلی/228      زیبایی شناسایی حسی/228     زیبایی حرارتی/229     حواس وتداعی زیبایی/231     زیبایی شناسی نمادین/231      معنای محیط/233      تفاوت معنا و زیبایی درون محیط/235       علم زیبایی شناسی/236      معیـار های احساس زیبایی/238     خواص مرتبط بـه هم/238     قوانین ترجیحات درون محیط/238     فرمول اندازه گیری زیبایی/240      پارادایم،ارزش های زیبا شناختی ، سبک ، مُد/240     سبک/246      سلیقه و زیبایی مـیرا/246     بدسلیقگی و زیبایی کیچ/247     زیبایی مردم پسند و زیبایی معمار پسند/250      طراحی روانشناسه(13): خلق ِ دشوارزیبایی/254     مکان وحس مکان/259     مکان/260      مکان درون حکمت/260     مکان درون فلسفه پدیدار شناسی/261      رابطه فرد و محیط/265      تجربه مکان/267    مکان درون علم روان شناسی/269      ادراک مکان/270      حس مکان وسطوح آن/272      بی مکانی/274      آگاهی از مکان/274     تعلق مکان/274      دلبستگی مکان/275      وابستگی مکان/275      مداخله درمکان/275      فداکاری به منظور حفظ مکان/275      هویت مکانی/276      وحدت با مکان/276      روح مکان/276      عوامل سازنده مکان/277       مقیـاس های رخداد وشکل دهی بـه حس مکان/281      حس مکان درون مقیـاس خانـه/281      حس مکان درمقیـاس شـهر/282      حس مکان درون منظر ومناطق طبیعی/283      حس مکان درون مناطق تاریخی/284      طراحی روان شناسانـه(14):آفرینش مکان/285       بخش دوم: محاط درون محیط/287      فصل پنجم : محاط درون محیط های داخلی/288      معماری داخلی/290      طراحی داخلی/290      دکوراتور داخلی/291      1-نور/292      نور ، محیط، روان/294      نور و احساس معنویت/295      نور و هوش هیجانی/299      نور و آسایش/299      نور و یـادگیری/299      نور واحساس خستگی و اضطراب/299      نور و افسردگی/300      نور و یـادگیری/300       نور و درمانگری/300      فقدان نور و /301      طراحی طیف کامل نور/301      آلودگی نوری و محیط های داخلی/305       2-رنگ/308      رنگ و چرخه آن/309      رنگ و ادراک/309       رنگ و روان/309      رنگ و رفتار/310      رنگ و آموزش/311      رنگ  و سکونت/311      رنگ و درمان/313       رنگ و طراحی روان شناسانـه 313       نور و رنگ/318       3- صدا /319      علم صدا/320      گوش انداز یـا صدا درون محیط/321       صدا درون نامکان ها/322       صدا و روان/323      طراحی صدای محیط های داخلی/324       4-هوا /332      آلودگی هوا وتأثیرات روانی/332       هوا و محیط داخلی/333      5- ماده/336        فصل ششم: محاط درون معماری/340      1-محیط سکونتی/344      خانـه /344      مجتمع ها و برج های مس/346      2-محیط مراقبتی/348      شیرخوارگاه و  پرورشگاه/348      خانـه سالمندان/351      زندان/355      مراکز ترک اعتیـاد/360      3- محیط یـادگیری/363      مـهد/363       مدرسه/367       4-محیط کار/372      دفاتراداری/372       دفاتر خلاق/357       محیط کارصنعتی/378       5-محیط تجارت/381        6-محیط قضاوت/387       7-محیط نظامـی /390      8- محیط گذر/394      فرودگاه/394       مترو/397      9- محیط درمان/400       بیمارستان/400      محیط درمان کودکان/404      10-موزه/408      محاط درون محیط معماری/411        فصل هفتم: محاط درون منظر/412      1-طبیعت و روان /415       2-طبیعت دوستی (بیوفیلیـا) /416      3- منظر شفابخش/421      4- پارک های شـهری/427      5- منظر شـهری و شـهرسازی منظر/433      فصل هشتم : محاط درون شـهر/436       1-راه یـابی  و مسیر یـابی/439        نقشـه برداری ذهنی و مسیریـابی/444      مسیریـابی به منظور عابران پیـاده/444       شناخت و دانش مکانی/445      نقشـه های شناختی/445      مسیریـابی افراد پریشان حواس /447      موانع پنـهان به منظور افراد ناتوان/447       نشانـه ها درمسیریـابی/449       کاربردی بودن دانش مسیریـابی/449      2-جرم وفضاهای امن شـهری /451      امنیت درون شـهر/452      پیشگیری از جرم بـه وسیله طراحی محیط/453      نظارت توسط ساکنین/454      تضعیف جرم توسط طراحی شـهری/454      مدل فضاهای قابل دفاع/455      حضور مردم و افزایش حس امنیت/457      نظریـه پنجره شکسته/457      چهار اصل اجرایی پیشگیری از جرم/457      نظریـه انتخاب منطقی/458     فضاهای گمشده/458        3-تخریب گرایی-وندالیسم/459        موضوعات وفضا های مورد تخریب/462        عوامل تخریب گرایی/464      انواع وندالیسم رایج/466       نظریـه برآیند/470      پدیده گلوله برفی/471      4-تصویر ذهنی ازشـهر/473      نقشـه شناختی/475      کاربرد نقشـه شناختی درون شـهر/476      اشکالات نقشـه های شناختی/478      5- خارج ازمکان و پدیده دستفروشی درشـهر/478      6- شـهر و حواس انسان/480      7- پاتوق های شـهری/487          8-روان شناسی محیطی و نظریـه های نوین شـهرسازی/491      شـهر دوستدارکودک/491      شـهردوستدارسالمند/492      شـهرخلاق/493                           فصل  نـهم: محاط درون محیط ویژه /496      1-محیط های ویژه مراقبتی /496       آسایشگاه معلولان ذهنی/498       محیط زندگی مبتلایـان بـه اوتیسم/501      2-محیط های بحرانی/503      اردوگاه اسکان موقت) 3- محیط واقعیت مجازی/510       بخش سوم: طراحی روانشناسانـه محیط/517        فصل دهم: بـه سوی طراحی علمـی/518       طراحی: هنرِ علمـی/519      طراحی گروهی/520      بازنگری درون فرآیند طراحی/523      پیوند پژوهش و طراحی/526      سخن پایـانی /535      

محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی اثر شاهچراغی ناشر: جهاد دانشگاهی مولف: آزاده شاهچراغی، علیرضا بندرآباد تعداد صفحه: 572 قطع : رحلی نوبت چاپ: آخرین چاپ کتاب نوع چاپ: رنگی نوع جلد: شومـیز نوع کاغذ: تحریر شابک: 9786001331817 نظرات کاربران درباره محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی اثر شاهچراغی

نظری درون مورد این کتاب توسط کاربران ارسال نگردیده است.

اولین نفری باشید کـه در مورد محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی اثر شاهچراغی نظر مـی دهد.

ارسال نظر درباره محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی اثر شاهچراغی
[محاط درون محیط کاربرد روانشناسی محیطی درون معماری و شـهرسازی ... محاط در محیط pdf]

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 30 Jul 2018 11:46:00 +0000